Patronat Honorowy 2011

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisława Komorowskiego

PARTNERZY / SPONSORZY ŚDSI 2011

Główni Partnerzy/Sponsorzy całości obchodów ŚDSI 2011

1GlowniPartnerzySponsorzyCalosci

Główni Partnerzy/ Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

2GlowniPartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Główni Partnerzy/Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

3GlowniPartnerzySponsorzyWielkiejGali

Partnerzy/Sponsorzy merytorycznej części obchodów ŚDSI 2011

4PartnerzySponsorzyMerytorycznejCzesci

Partnerzy/ Sponsorzy Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego 2011

5PartnerzySponsorzyWielkiejGali

Firmy wspierające merytoryczną część obchodów ŚDSI 2011

6PartnerzyFirmyWspierajaceMerytorycznaCzesc

Firmy Wspierające Wielką Galę Społeczeństwa Informacyjnego 2011

7FirmyWspierajaceWielkaGale

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych”

Merytoryczna treść imprez składających się na obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) 2011 r. w Polsce jak zwykle zapowiada się wysoce interesująco i obejmuje szeroki zakres zagadnień o fundamentalnym znaczeniu. Jest już regułą, że w polskim wydaniu obchody ŚDSI są poświęcone nie tyle dotychczasowym sukcesom i niedociągnięciom (choć podsumowań też nie brakuje), co wizjom i strategiom dalszego rozwoju.

Obchody ŚDSI organizowane są przez Polskie Towarzystwo Informatyczne już po raz piąty z rzędu.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został wyznaczony na dzień 17 maja, tak więc wszystkie imprezy z cyklu ŚDSI’2011 są skupione wokół tej daty.

Wyznaczone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) hasło ŚDSI’2011 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” - wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2011. Tematyka imprez będzie się więc ogniskować wokół problemów budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego z naciskiem na dbałość o demokratyczny wymiar tego procesu – zagwarantowanie prawa do bezpieczeństwa, prywatności, swobody informacji, edukacji itp. ze szczególnym uwzględnieniem praw społeczności geograficznie rozproszonych (wieś, osady, małe miasta, itp.). Temat ten jest całkowicie zgodny z fundamentalnymi założeniami polityki Unii Europejskiej, która walkę z wykluczeniem cyfrowym uznała za jeden ze swych celów strategicznych.

W Polsce problem zagrożenia mieszkańców wsi i małych miast cyfrowym wykluczeniem jest szczególnie aktualny. Komitet organizacyjno-programowy ŚDSI’2011 uważa, że zbyt głębokie i długotrwałe zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić nawet do zachwiania społecznej równowagi spowodowanej nierównym dostępem do instytucji demokratycznego państwa. Zgodnie z obserwowanymi tendencjami wyrównywanie szans w dostępie do narzędzi społeczeństwa informacyjnego staje się coraz bardziej oczywistym warunkiem zapewnienia równości praw obywatelskich. Stąd temat głównego wydarzenia merytorycznego tegorocznych obchodów ŚDSI: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”, patronat nad którym objął Prezydent RP.

Specyficznie polskie uwarunkowania zostaną omówione podczas publicznej debaty nt.: ”Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce”, której patronować będzie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, oraz konferencji "Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podsumowań i refleksji nad stanem społecznej infrastruktury informacyjnej w naszym kraju dostarczy konferencja „Stan Polskiego Internetu", podobnie jak przed rokiem zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Uzyskana tu wiedza da dobre podstawy do zastanowienia się nad: „Miejscem i rolą Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, co będzie tematem debaty realizowanej w sejmowym otoczeniu pod patronatem Marszałka Sejmu.

Mimo niedostatków krajowej infrastruktury informacyjnej nadal największą barierą na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego jest powszechność podstawowej edukacji informatycznej - temat z punktu widzenia cyfrowego wykluczenia niezwykle istotny. Dlatego edukacja również w tej edycji obchodów ŚDSI zajmuje poczesne miejsce jako temat konferencji realizowanej przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji nt.: „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania”. Nurt edukacyjny dopełni ”Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji, dostępnego dla każdego, certyfikatu umiejętności komputerowych – certyfikatu, który gwarantuje zarówno przydatne umiejętności jak i dokument uznawany na całym obszarze UE.

Listę wymienionych powyżej tematów, należących raczej do kategorii „nadbudowy”, uzupełniają dwie konferencje poświęcone „bazowym” obszarom o bardziej praktycznym wymiarze: z zakresu ochrony zdrowia oraz energetyki.

Niezwykle istotnym aspektem budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest włączanie do systemu elektronicznych usług również osób chorych i upośledzonych, nie tylko pod kątem dostępu do sieciowych narzędzi pozyskiwania i wymiany informacji, lecz także zaprzęgania narzędzi teleinformatycznych do służby na rzecz ochrony zdrowia. Stąd listę centralnych imprez ŚDSI’2011 dopełnia konferencja nt.: „Telemedycyna - nowa jakość systemu zdrowia społeczeństwa informacyjnego”, organizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Historię sukcesu - na razie jeszcze na wpół potencjalnego za to z dużymi szansami powodzenia – poznamy na zorganizowanym przez KIGEiT III Forum Gospodarcze TIME - Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika, poświęconym szukaniu odpowiedzi na pytanie o dalszy rozwój cyfrowej rewolucji w energetyce: „Czy Polska ma szanse zostać liderem produkcji systemów i urządzeń dla Smart Grid w Europie?”

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich dostarczy spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie w kulminacyjnym momencie obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 w Polsce – 18 maja 2011 r.

Program ŚDSI’2011 uzupełnią imprezy regionalne i branżowe o profilu zgodnym z ideą społeczeństwa informacyjnego:

  • Konferencja „EduCamp Warszawa 2011”
  • XXXVII Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
  • Konferencja InfoShare
  • Szczecińskie Dni Informatyki InfoTrendy 2011
  • Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA 2011
  • Konferencja IT & Knowledge Management
  • Konferencja „Nauczyciel jutra – doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL”

Obchody ŚDSI’2011 w Polsce są sponsorowane przez firmy należące do ścisłej czołówki polskiego rynku teleinformatycznego.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego SDSI’2011

Wiesław Paluszyński

Koordynator

Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego 

Kontynuujemy tradycję spotkań w miłej atmosferze w stałym miejscu, w środku wiosny, osób zaangażowanych w budowę społeczeństwa informacyjnego. To leży u podłoża decyzji kontynuowania miejsca spotkania – Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.

więcej >>

Agenda 

Rama programowa obchodów Światowego Dnia Społeczeństws Informacyjnego 2011

Aktualności 2011

Jak włączyć Polskę Wschodnią do społeczeństwa informacyjnego?

Otwierając obrady wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński stwierdził, że program budowy infostruktury dla pięciu województw składających się na tzw. Polskę Wschodnią to tylko początek drogi ku eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców tych terenów.

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej - tym razem w Polsce

Forum ECDL Europy Środkowowschodniej odbywa się corocznie wiosną w innym kraju. W tym roku wybór Krakowa nie był przypadkowy, bowiem zaangażowanie władz regionu Małopolski oraz Miasta Krakowa w podnoszenie kompetencji Informatycznych obywateli swojego regionu wsparte jest szeroko certyfikacją umiejętności w międzynarodowym standardzie ECDL.

Jaki jest „Stan Polskiego Internetu”?

Otwierając konferencję „Stan Polskiego Internetu” min. Piotr Kołodziejczyk z MSWiA stwierdził, że budując strategie rozwojowe trudno jest dziś wydzielić teleinformatykę w osobny nurt ponieważ jest ona immanentnym składnikiem wszystkich strategii szczegółowych.

Wielka Gala ŚDSI’2011 - doroczne święto teleinformatyki

Wieczorem 18 maja br. odbyła się w Pałacu Ujazdowskim w Warszawie Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego – na wpół relaksowa impreza, podczas której m.in. zostały wręczone nagrody w trzech kategoriach.

Debata u Prezydenta RP - społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo obywatelskie

Zderzenie idei społeczeństwa informacyjnego z ideą społeczeństwa obywatelskiego jest niezwykle interesujący i twórczy – powiedział Borys Stokalski otwierając debatę. - Obie idee znane są już od dawna ale ich zestawienie jest czymś nowym. A nie ma wątpliwości że jest to jedno z czołowych zagadnień oraz wyzwań współczesnego świata.